công nhận

công nhận(ISO/IEC 17025)

Phòng thử nghiệm Công ty TNHH IMV TECHNO VIETNAM được công nhận phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC17025:2017.

Phòng thử nghiệm Công ty TNHH IMV TECHNO VIETNAM được công nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 bởi Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) vào ngày 02/03/2020 với danh mục các phép thử đã đăng ký.

Thông tin về công nhận:

Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA)

  • ① Mã số: VILAS 1284
  • ② Đơn vị công nhận: Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA)
  • ③ Ngày công nhận: 02/03/2020
  • ④ Các phép thử được công nhận: Thử nghiệm rung (hình sin), Thử nghiệm rung (ngẫu nhiên băng tần rộng), Thử nghiệm xóc, Thử nghiệm môi trường nóng khô, Thử nghiệm môi trường lạnh, Thử nghiệm thay đổi nhiệt độ, Thử nghiệm môi trường nóng ẩm (chu kỳ), Thử nghiệm môi trường nóng ẩm (không đổi).

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 là tiêu chuẩn quốc tế quy định “Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn”. Tiêu chuẩn ISO 9001 chỉ áp dụng cho hệ thống quản lý, nhưng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 bao gồm cả các yêu cầu cho hệ thống quản lý và yêu cầu về kỹ thuật đối với thử nghiệm.
Sự công nhận này chứng tỏ năng lực của hệ thống quản lý và năng lực về kỹ thuật của phòng thử nghiệm chúng tôi đạt chuẩn quốc tế, đồng thời IMV rất vinh hạnh khi cung cấp tới khách hàng các kết quả thử nghiệm chính xác và có giá trị sử dụng.

Danh mục các phép thử được công nhận

TT Tên sản phẩm,
vật liệu được thử
Tên phép thử cụ thể Giới hạn định lượng (nếu có)/
Phạm vi đo
Phương pháp thử
9

- Các linh kiện,
trang thiết bị điện – điện tử.

- Các chi tiết và sản phẩm cơ khí.

- Các chi tiết,
bộ phận trên phương tiện giao thông vận tải.

- Các sản phẩm hàng tiêu dung.

- Trang thiết bị y tế.

Thử nghiệm rung
(hình sin)
- Tần số: ≤ 2600Hz
- Biên độ dịch chuyển lớn nhất: 76,2mmp-p
- Gia tốc lớn nhất: 855m/s2o-p
IEC 60068-2-6:2007
ISO 16750-3:2012
10 Thử nghiệm rung
(ngẫu nhiên băng tần rộng)
- Tần số: ≤ 2600Hz
- Biên độ dịch chuyển lớn nhất: 82mmp-p
- Gia tốc lớn nhất: 598 m/s2rms
IEC 60068-2-64:2008
ISO 16750-3:2012
11 Thử nghiệm xóc - Biên độ dịch chuyển lớn nhất: 82mmp-p
- Gia tốc lớn nhất: 2080m/s2o-p
IEC 60068-2-27:2008
ISO 16750-3:2012
12 Thử nghiệm môi trường nóng khô - Nhiệt độ: ≤ 180°C
- Tốc độ thay đổi nhiệt độ: 1,3°C/phút
IEC 60068-2-2:2007
ISO 16750-4:2010
13 Thử nghiệm môi trường lạnh - Nhiệt độ: ≥ -70°C
- Tốc độ thay đổi nhiệt độ: 1,3°C/phút
IEC 60068-2-1:2007
ISO 16750-4:2010
14 Thử nghiệm thay đổi nhiệt độ - Nhiệt độ: -70°C to +180°C
- Tốc độ thay đổi nhiệt độ: 1,3°C/phút
IEC 60068-2-14:2009
ISO 16750-4:2010
15 Thử nghiệm môi trường nóng ẩm, chu kỳ - Nhiệt độ: ≤ +180°C
- Tốc độ thay đổi nhiệt độ: 1,3°C/phút
- Độ ẩm: 20%RH to 98%RH
IEC 60068-2-30:2005
ISO 16750-4:2010
16 Thử nghiệm môi trường nóng ẩm, không đổi - Nhiệt độ: ≤ +180°C
- Độ ẩm: 20%RH to 98%RH
IEC 60068-2-78:2012
ISO 16750-4:2010